12
submitted 6 months ago* (last edited 6 months ago) by [email protected] to c/[email protected]
you are viewing a single comment's thread
view the rest of the comments
[-] [email protected] 1 points 6 months ago* (last edited 6 months ago)

Ups, przepraszam – tłumaczenie maszynowe! fash -> modowego / faszystowskiego. Częsty błąd.

this post was submitted on 28 Nov 2023
12 points (100.0% liked)

ANTIFA!

633 readers
10 users here now

161 razy było mówione!

Społeczność dotycząca wszystkiego co wiąże się z antyfaszyzmem oraz monitorowaniem organizacji faszystowskich i nacjonalistycznych.

Przy tematach związanych z antyfaszyzmem w nieoczywisty sposób warto dodać wytłumaczenie, jak łączy się to ze sprawą.

founded 3 years ago
MODERATORS